Quan succeeix aquesta situació, el treballador té la consideració de desplaçat. S’ha de sol·licitar davant la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o Administracions d’aquesta, l’expedició del corresponent certificat de desplaçament. Aquest tràmit permet obtenir cobertura davant la Inspecció de Treball del país de destinació i assistència sanitària. En el cas que el desplaçament es realitzi dins de la UE es recomana, a més, la sol·licitud de la Targeta Sanitària Europea.