Si. Sempre que es compleixin una sèrie de requisits, entre ells, que estiguem dins el termini de quatre anys següents a la data de meritació i que el destinatari sigui un empresari o professional, en aquest cas tenim l’obligació a emetre la factura. Cal remarcar que aquestes factures de substitució o bescanvi no tenen la consideració de factura rectificativa i tampoc obren un nou termini per l’exercici del dret a la deducció, a més, no podem agrupar en una única nova factura varies simplificades emeses anteriorment i que son substituïdes.

Molt important és que s’ha d’acreditar que el sol·licitant d’aquest bescanvi ha sigut efectivament el destinatari de l’operació documentada amb les factures simplificades.