No, per norma general els següents subjectes s’han de comunicar amb les administracions públiques exclusivament de forma telemàtica:

  • Les persones jurídiques (per exemple, societats mercantils).
  • Les entitats sense personalitat jurídica (per exemple, comunitats de béns i societats civils).
  • Els que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria, encara que sigui a títol particular.
  • Els que representin un interessat que estigui obligat a relacionar se electrònicament amb l’Administració.

Per això, serà necessari disposar d’un certificat digital titularitat de l’obligat, i en alguns casos, serà possible apoderar a un tercer perquè gestioni la comunicació amb l’administració.