Totes les dades que es requereixen en els registres del model 347 han d’estar correctament entrats en la declaració.

Alguns errors que es poden produir són NIF erronis o codis postals que no estan introduïts. L’entrada incorrecta de les declaracions informatives, segons allò disposat a l’article 198 de la Llei General Tributària, pot ser sancionada amb una multa pecuniària fixa de 20 euros per cada dada o conjunt de dades referides a una mateixa persona o entitat que s’hauria d’haver inclòs en la declaració amb un mínim de 300 euros i un màxim de 20.000 euros.