El Tribunal Suprem ha establert el criteri interpretatiu de que per aplicar l’exempció en el IRPF per reinversió en habitatge habitual no es necessari utilitzar en la seva totalitat l’import obtingut de la venda, sinó que es suficient amb aplicar per el mateix fi diner obtingut com a préstec d’un tercer, ja sigui directament o per la subrogació d’un préstec prèviament contractat per el transmitent del immoble”.