L’arrendament d’un local de negoci es regeix, en primer lloc, pel que les parts han pactat en el contracte. Però si no han convingut res expressament, l’arrendatari que desisteix anticipadament haurà d’indemnitzar l’arrendador per l’incompliment del termini pactat pel lloguer.

La jurisprudència ve aplicant, amb caràcter general, la indemnització consistent en una mensualitat de renda per cada any de contracte que resti per complir; però també ha acceptat l’increment d’aquesta compensació (fins a 5 mesos per any) en el cas que s’acreditin perjudicis concrets de major importància, com que resti molt de temps del termini pactat, la dificultat de concertar un nou lloguer, la davallada dels preus en el mercat de lloguer, etc.