L’arrendatari pot desistir del lloguer sempre que hagin passat 6 mesos des de la celebració del contracte, fent-ho saber al propietari amb, almenys, 30 dies d’antelació.

Si les parts no han acordat una altra cosa, el desistiment no obliga l’arrendatari a indemnitzar l’arrendador, però es permet el pacte pel qual l’arrendatari hagi de pagar una mensualitat de renda per cada any de contacte que deixi de complir.