Les factures poden expedir-se per qualsevol mitja, en paper o en format electrònic.

S’entén per factura electrònica la que s’ajusta a l’establert en el Reial Decret 1619/2012 del 30 de novembre i que s’hagi expedit en format electrònic.

L’expedició de la factura electrònica requereix el consentiment del destinatari.