És obligació de la comunitat de propietaris la de conservar els elements comuns de l’edifici per tal que reuneixin les condicions estructurals, d’habitabilitat, accessibilitat, estanquitat i seguretat necessàries. Alhora, és competència de la junta de propietaris aprovar la realització de les reparacions o actuacions que el compliment d’aquelles condicions exigeixi.

Per això, si un propietari pateix danys al seu pis o local per l’existència d’alguna deficiència en els elements comuns de l’immoble (per exemple, humitats provinents d’un mal aïllament de les façanes), ha de requerir a la comunitat l’adopció dels acords necessaris per a reparar-la, i si, malgrat això, la comunitat no ho aprova, el propietari pot acudir als tribunals tot sol·licitant que es condemni la comunitat a executar les obres que siguin necessàries.