IRPF: Amb caràcter general, estan obligats a declarar tots els contribuents persones físiques residents a Espanya, que hagin obtingut rendes subjectes a l’Impost. No obstant, no existeix obligació de declarar quan es perceben:

  • Rendiments del treball: Límit general de 22.000€ i especial de 14.000€ en circumstàncies especials (per exemple, més d’un pagador).
  • Rendiments de capital mobiliari o guanys patrimonials subjectes a retenció o ingrés a compte quan les percepcions siguin inferiors a 1.600.
  • Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tresor i subvencions per a l’adquisició de vivendes de protecció oficial o de preu taxat amb el límit conjunt de 1.000€.

També estan obligats a declarar els contribuents que vulguin aplicar determinades deduccions o reduccions, o obtenir determinades devolucions (com per exemple, la deducció per maternitat).
En tot cas, estan obligats a presentar declaració en model ordinari

  • Els contribuents que exerceixin activitats econòmiques (empresaris, professionals, agricultors, ramaders, etc.).
  • Els que percebin determinats rendiments no subjectes a retenció.

El termini per la presentació de la declaració s’inicia a principis d’abril i acaba el 30 de juny de l’any posterior al què es refereix la declaració.