Una Societat Mercantil troba el seu NIF revocat por la AEAT quan es produeix un llarg període de temps en el que no s’han presentat les declaracions tributàries obligatòries.  La revocació del NIF requereix audiència prèvia amb un termini de 10 dies per efectuar al·legacions, publicar-se al BOE i notificar-se a l’obligat tributari.

La Societat podrà sol·licitar la rehabilitació del NIF a la administració tributaria acreditant que han desaparegut les causes que van motivar la revocació, comunicant les persones que ostenten la titularitat del capital de la Societat i amb la documentació justificativa de quina és l’activitat econòmica que la Societat desenvoluparà.