Com a norma general, la declaració es presentarà en el termini dels 25 dies naturals següents als 6 mesos posteriors a la conclusió del període impositiu. Així, en el cas d’empreses amb exercici fiscal coincident amb l’any natural, el termini finalitzarà el 27 de juliol de 2020, al ser el dia 25 inhàbil.

No obstant, en el cas de l’exercici 2019, i degut a les particularitats donades per la crisi del COVID-19, que han suposat la prolongació del termini per formular i aprovar comptes anuals, el model de declaració aprovat incorpora la possibilitat de presentar, sense recàrrec, una segona declaració, quan els comptes anuals aprovats amb posterioritat a la presentació de la primera declaració difereixin respecte d’aquesta. El termini voluntari per aquesta segona declaració acaba el 30 de novembre de 2020, i tindrà la consideració, bé de declaració complementària, bé rectificació, de la presentada anteriorment, en funció del sentit en què variï el resultat respecte de la primera declaració presentada.