Malgrat que el període de prescripció tributària és de 4 anys (a comptar des de la data de la comptabilització de la factura, en cas de despeses e ingressos, i des de la finalització de la seva vida útil, en cas d’inversions), la recent doctrina del TEAC estableix que Hisenda pot demanar informació amb transcendència tributària corresponent als sis darrers exercicis, en el cas d’empresaris, ja que és el període que estableix la norma mercantil al respecte.

En cas d’existir bases negatives procedents de períodes anteriors, s’haurà d’analitzar cada cas concret.

Quan les factures rebudes o emeses facin referència a adquisicions per les quals s’hagin suportat quotes del IVA quina deducció estigui sotmesa a un període de regularització, s’hauran de conservar durant l’esmentat període, i els quatre exercicis següents.

Els documents s’hauran de conservar amb el contingut original i de manera ordenada.