La usucapió, que significa “adquisició per l’ús”, és un mode d’adquirir la propietat o un dret real per la seva possessió en concepte de titular, de manera pública, pacífica i ininterrompuda durant tres anys, en cas de béns mobles, i durant 20, en cas de béns immobles.

Així, si una persona posseeix un bé o dret aliens amb aquestes condicions, un cop complert el termini de 3 o 20 anys, segons es tracti d’un bé moble o d’un immoble, n’esdevé propietari sense necessitat de cap altra actuació; sens perjudici, és clar, que si se li discuteix aquesta adquisició, es veurà obligat a acreditar que la seva possessió ha reunit els requisits necessaris per a usucapir.