L’acta de titularitat real és una acta notarial en què el compareixent manifesta qui són els titulars reals de les societats mercantils o d’altres persones jurídiques.

S’entén que són titulars d’una societat les persones físiques que, directament o indirectament, en posseeixin o controlin més del 25% del capital social o dels drets de vot, o que, per qualsevol altra via, exerceixin el control de la persona jurídica.

L’acta de titularitat real és necessària per a qualsevol operació jurídica, mercantil o financera que es realitzi davant de notari, registres, administració, entitats bancàries, etc.