El pacte successori és una institució regulada pel dret civil català que consisteix en un acord de voluntats (un contracte) pel qual dues o més persones acorden la successió de qualsevol d’elles, alhora que els permet, també, atribuir béns en vida. A més d’aquest últim tret, també es diferencia del testament en el fet que el pacte successori és irrevocable (amb algunes excepcions) llevat que es faci conjuntament per tots els atorgants.

Els pactes successoris són instruments molt útils quan es vol disposar de manera irreversible la successió, però tenen la limitació que només poden atorgar-se entre parents.