La llegítima és el dret d’algunes persones a rebre un determinat valor patrimonial de l’herència d’una altra. El legitimari tindrà dret a aquest valor tant si el causant ha fet testament com si no, i amb independència de què li hagi deixat o no béns per a satisfer-la.

A Catalunya, per a calcular l’import de la llegítima, es parteix de la quarta part del valor dels béns del causant en el moment de la seva mort. A aquest valor s’hi resta el dels deutes de l’herència, i les despeses de darrera malaltia o enterrament, i s’hi afegeix el valor dels béns donats pel causant en els deu anys anteriors a la seva mort.