La normativa fiscal prohibeix els pagaments en efectiu per sobre d’uns determinats llindars. A tots els efectes del càlcul de l’import pagat en efectiu, es sumaran els imports de les operacions o pagaments en què s’hagi fraccionat l’entrega dels béns o la prestació dels serveis.

S’entén per efectiu:
● Paper moneda i la moneda metàl·lica nacional o estrangera.
● Xecs i pagarés bancaris “Al Portador”.
● Altres mitjans físics i electrònics que puguin ser utilitzats com a mitjans de pagament al portador ( exemple : anar a una entitat bancària i fer un ingrés a la compte bancaria d’un client  en efectiu )