Els subjectes passius que concurrin algunes de les següents circumstàncies:

  • La quota tributària, un cop calculada, segons la normativa reguladora, sigui a ingressar o el valor dels seus béns sigui superior a 2.000.000 d’euros.

Hi ha Comunitats Autònomes  que apliquen una escala del IP diferents com és el cas de Catalunya, Balears, Comunitat Valenciana, entre altres.