Estan obligats a liquidar l’Impost d’Activitats Econòmiques únicament les societats que superin el milió d’euros de Facturació, tenim en compte:

  • Per inici d’una nova activitat estan exemptes els dos primers exercicis.
  • Les societats que superin el milió d’euros de Facturació i iniciïn una nova activitat diferent de la que realitzen habitualment, també estan exemptes de la liquidació del IAE.

Després dels dos primers anys d’exempció del IAE, i en el cas que les empresa hagin superat la xifra del milió d’euros de Facturació a l’últim impost de societats presentat, han de comunicar aquest fet a l’agència Tributària per liquidar l’ IAE a l’exercici següent.

D’igual manera, les empreses que no hagin superat el milió d’euros de Facturació, i anteriorment el superaven, ho han de comunicar a l’agència Tributària, per no pagar l’ IAE a l’exercici següent..

Aquesta comunicació s’ha de fer durant el mes de desembre anterior a l’exercici de què es tracti.