A Catalunya, si una persona mor sense testament, l’ordre de successió és el següent:

  • Fills i descendents, amb usdefruit universal del cònjuge o convivent en parella estable vidu, si n’hi ha.
  • Cònjuge o convivent en parella estable vidu.
  • Pares i ascendents.
  • Col·laterals fins al quart grau.
  • Generalitat de Catalunya.