Qualsevol persona treballadora a través dels seus representants sindicals pot accedir als valors mitjans dels salaris realment percebuts a l’any (mitjana aritmètica i la mediana), desagregades per sexe, de tota la plantilla (inclosos direcció i alts càrrecs).

Si no hi ha representació sindical a l’empresa, la persona treballadora que ho sol·liciti només podrà accedir a les diferències percentuals existents, és a dir, la bretxa en les retribucions amitjanades d’homes i dones.