El tractament fiscal a efectes de l’impost sobre societats de les entitats que no tenen com a principal objectiu de la seva activitat l’obtenció de lucre es caracteritza per la seva exempció parcial, i queda dividit en dos règims especials:

1) les entitats que compleixen els requisits perquè els sigui aplicable la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius al mecenatge.

El règim especial, quant a la seva tributació per l’impost sobre societats, es caracteritza per la distinció entre les rendes exemptes i les no exemptes. Les no exemptes corresponen a les procedents d’explotacions econòmiques que no gaudeixen d’exempció, mentre que les exemptes són les restants. La Llei especifica quines explotacions econòmiques es consideren exemptes.

En conseqüència, la base imposable serà constituïda exclusivament per les rendes derivades d’explotacions econòmiques no exemptes, i a partir de la base imposable se’n calcula la quota íntegre mitjançant l’aplicació d’un tipus del 10%.

2) i les entitats sense ànim de lucre a les quals no sigui aplicable el règim esmentat i altres entitats que enumerem en el següent paràgraf, a les quals és aplicable el règim d’exempció parcial que regula la mateixa llei de l’impost.

A més d’aplicar-se a les entitats sense ànim de lucre a les quals no sigui aplicable el règim exposat en el punt anterior , aquest règim s’aplica a unions, federacions i confederacions de cooperatives, col·legis professionals , associacions empresarials , cambres oficials, sindicats, fons de promoció d’ocupació, mútues d’accidents de treball i malalties professionals, l’entitat Ports de l’Estat i les autoritats portuàries.

Per tant, la base imposable correspondrà a les rendes no exemptes. El tipus de gravamen aplicable és el 25%.