Els contribuents que superin els següents límits quedaran exclosos de poder tributar en el Mètode de Estimació Objectiva de IRPF i en el Règim Simplificat de IVA:

  • Volum de ingressos superiors a 250.000€, pel conjunt de les seves activitats. Les operacions en les que existeixi obligació d’expedir factura quan el destinatari sigui un empresari, no podran superar els 125.000€
  • Volum de compres superior a 250.000€, quedant excloses d’aquest límit les adquisicions d’immobilitzat.