El/la treballador/a rep dues còpies del comunicat de baixa, del de confirmació i del d’alta: una per a la seva constància i una altra per presentar a l’empresa –l’exemplar destinat a aquesta– dins del termini de tres dies, comptats a partir de la data d’expedició del comunicat.

  • Comunicats mèdics de baixa i confirmació: dins del termini de tres dies.
  • Comunicats mèdics d’alta: dins de les vint-i-quadre hores següents.

Els dies es consideren hàbils i el còmput s’efectua a partir de l’endemà de l’expedició.

Si s’ha extingit la relació laboral, el treballador ha de presentar el comunicat de confirmació i/o d’alta directament davant l’entitat gestora o la Mútua  en el mateix termini indicat, com si s’hagués de lliurar a l’empresa.

En els processos de durada molt curta (de durada inferior a cinc dies naturals), el/la treballador/a ha de presentar a l’empresa la còpia del comunicat de baixa/alta destinada a aquesta dins de les 24 hores següents a la data de l’alta.

Excepcionalment, si el facultatiu emet el primer comunicat de confirmació perquè considera que el treballador no ha recuperat la capacitat laboral, el treballador l’ha de presentar a l’empresa dins de les 24 hores següents a l’expedició, juntament amb el comunicat de baixa inicial.

Incompliment d’aquestes obligacions.

Es considera infracció lleu el fet de no facilitar a l’entitat corresponent o a l’empresa, quan se li requereixin, les dades necessàries per a l’afiliació o l’alta a la Seguretat Social i, si escau, les alteracions que s’hi produïssin, les de la situació de pluriocupació i, en general, l’incompliment dels deures de caràcter informatiu. (Llei sobre Infraccions i Sancions de l’Ordre Social aprovada per Reial Decret Legislatiu núm. 5 /2000, del 4 d’agost).

Font: http://www.seg-social.es/