El termini per a reclamar als hereus el pagament de la llegítima és de deu anys, comptats des del dia de la mort del causant.

El termini és el mateix per a la reclamació del suplement de llegítima (és a dir, quan el que s’ha pagat al legitimari no cobreix l’import que li correspon per aquell concepte).

Ara bé, aquest termini, quan la reclamació de la llegítima es fa a un progenitor, queda suspès mentre aquest visqui, de manera que els 10 anys no es començaran a comptar fins el dia de la seva mort.