L’acceptació o la repudiació de l’herència no estan sotmeses a termini, de manera que el cridat pot acceptar-la o repudiar-la sense límit de temps.

No obstant, la resta d’interessats en la successió poden sol·licitar al notari, una vegada hagi transcorregut un mes a comptar de la delació, que requereixi el cridat a fi que, en el termini de dos mesos, manifesti si accepta o repudia l’herència. Si en aquest termini no l’accepta, s’entén que la repudia.