Es comptabilitzen a la compte 678 de despeses excepcionals. Però les multes no són fiscalment deduïbles a l’Impost sobre societats tal i com recull l’article 15 de la Llei 27/2014 de L’impost sobre societats. Per tant haurem de realitzar un ajust positiu incrementant la base imposable per l’import de la sanció.