Quan ens plategem la compra d’un immoble és essencial exigir al venedor que ens faciliti la documentació bàsica que reflecteixi la situació física i jurídica de la finca. Si l’immoble que volem comprar està arrendat és convenient assegurar-se, en concret, dels detalls del contracte de lloguer vigent, demanant al venedor la següent documentació:

  • Còpia del contracte d’arrendament en vigor, amb tots els annexos, novacions o modificacions que l’afectin. Haurem de fixar-nos especialment en la data en què es va signar, per tal de saber quin règim legal li és aplicable.
  • Còpia del certificat de dipòsit de la fiança legal. Atès que serem nosaltres, com a nous arrendadors, els que estarem obligats a retornar-la a l’arrendatari a la fi del contracte, ens hem d’assegurar que el propietari anterior va dipositar-la a l’INCASÒL i de les dades d’aquest dipòsit.
  • Còpia dels documents de garantia addicional (fiança, aval, dipòsit, xec…) amb què, si escau, s’hagi assegurat el compliment de les obligacions de l’arrendatari.
  • Justificació (amb comprovants bancaris dels ingressos mensuals, per exemple) de què l’arrendatari ha estat pagant puntualment les rendes del lloguer.
  • Qualsevol altre que, en vista del contracte, sigui rellevant per a conèixer quines seran les nostres obligacions com a arrendadors.