La suspensió del contracte -més coneguda per “permís”- per maternitat i paternitat ha passat a dir-se suspensió per naixement, i les prestacions de maternitat i paternitat, resultants d’aquestes situacions, ara s’anomenen “prestació econòmica per naixement i cura de menor”.

La maternitat (ara suspensió del contracte de la mare biològica), té una durada de 16 setmanes, ampliables, en el supòsit de part múltiple, en 2 setmanes més  per cada fill a partir del segon.

La paternitat (ara suspensió del contracte del progenitor distint de la mare biològica) a partir de l’1 d’abril de 2019 té una durada de 8 setmanes, comptades des del dia del naixement.

Per l’any 2020 s’amplia a 12 setmanes, i a 16 setmanes a partir del 2021.

Aquestes situacions de suspensió per naixement de fill (abans maternitat i paternitat), impliquen per a l’empresa, principalment, la interrupció de la prestació laboral. La remuneració del treballador va a càrrec de la Seguretat Social però la cotització és a compte de l’empresa.