La situació d’incapacitat temporal (IT), tindrà una durada de:

En cas d’accident o malaltia, qualsevol que sigui la seva causa, 365 dies prorrogables per altres 180 dies quan es presumeixi que, durant ells, el treballador pugui ser donat d’alta mèdica per curació.

En cas de períodes d’observació per malaltia professional, 6 mesos prorrogables per altres 6 quan s’estimi necessari per a l’estudi i diagnòstic de la malaltia.