La durada màxima s’establirà en els Convenis Col·lectius i, en el seu defecte la duració no podrà excedir els sis mesos pels tècnics titulats o els dos mesos per la resta de treballadors.

En les empreses amb menys de 25 treballadors el període de prova no podrà excedir els tres mesos per aquells treballadors que no siguin tècnics titulats.