Si en un arrendament de local de negoci no s’ha concedit a l’arrendatari el dret a desistir-ne unilateralment, en cas que ho faci estarà incomplint el contracte, el que donarà dret a l’arrendador a exigir la indemnització pels danys i perjudicis que aquest incompliment li provoqui. Això inclou tant la pèrdua soferta com el guany deixat d’obtenir per l’arrendador (el que es coneix com a lucre cessant).

La jurisprudència té declarat, amb caràcter general, que aquest lucre cessant no pot consistir en l’import de totes les rendes fins a la data pactada per la fi del contracte, i ha establert, com a criteri orientatiu, que l’arrendador té dret a reclamar l’import equivalent a la renda d’un mes per cada any del contracte que l’arrendatari hagi deixat de complir.