El Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació i que modifica alguns aspectes de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, amb l’objectiu de millorar els resultats obtinguts amb ella i aconseguir la igualtat de drets tant en el tracte com en la contractació de personal, estableix l’obligació de realitzar un pla d’igualtat a totes les empreses que superin els 50 treballadors.

Concedeix la norma una sèrie de terminis per a l’elaboració d’aquests a les entitats, que difereixen d’acord a la mida de les entitats:

  • Les empreses d’entre 150 i 250 treballadors compten amb un any per l’elaboració dels seus Plans d’Igualtat; (7 de març de 2020).
  • Aquelles amb grandària entre 100 i 150 empleats, amb dos anys de termini; (7 de març de 2021).
  • Per a les empreses més petites, d’entre 50 i 100 treballadors, la moratòria serà de 3 anys. (7 de març de 2022).