La mort de l’arrendatari no determina necessàriament l’extinció del contracte d’arrendament, sinó que hi ha diverses persones que poden ocupar el seu lloc i continuar el contracte amb la durada i les condicions inicialment pactades amb l’arrendador. Aquestes persones són les següents:

El cònjuge que conviu amb l’arrendatari al moment de la mort d’aquest.

La parella de fet que hagi conviscut amb l’arrendatari durant els dos anys anteriors a la mort. Si tenen fills en comú serà suficient la convivència al moment de la mort.

Els descendents y ascendents que hagin conviscut amb l’arrendatari durant els dos anys anteriors a la mort d’aquest.

Els germans de l’arrendatari amb el mateix requisit de convivència.

Altres parents fins el tercer grau col·lateral (oncles i nebots) amb una minusvalidesa igual o superior al 65%, que hagin conviscut amb l’arrendatari durant els dos anys anteriors a la seva mort.