En la successió intestada (quan un dels cònjuges mor sense haver fet testament), el cònjuge sobrevivent té dret, si hi ha fills, a l’usdefruit universal de l’herència; i si no hi ha fills, succeeix en tota l’herència del causant amb preferència davant dels pares d’aquest.

Si el cònjuge premort ha fet testament, el sobrevivent que no tingui prou recursos econòmics per a satisfer les seves necessitats té dret a la quarta vidual, és a dir, a obtenir de l’herència la quantitat que calgui per a atendre-les, fins a un màxim de la quarta part de l’actiu hereditari.