El divorci notarial és una via més àgil que el tradicional procediment davant dels tribunals; en contrapartida, però, no és possible en tots els casos, sinó només quan es donen els requisits següents:

  • Que hagin transcorregut, almenys, tres mesos des de la celebració del matrimoni.
  • Que hi hagi mutu acord entre els cònjuges.
  • Que no hi hagi fills menors d’edat no emancipats o amb la capacitat judicialment modificada que depenguin dels cònjuges.
  • Que els fills majors d’edat o emancipats prestin el seu consentiment a les mesures que els afectin.
  • Que els cònjuges compareguin personalment davant del notari.
  • Que estiguin assistits per un advocat en exercici, que haurà de signar amb els cònjuges l’escriptura.

L’escriptura de divorci, que haurà de contenir el conveni regulador dels seus efectes, només pot atorgar-se davant del notari de l’últim domicili comú de la parella o del domicili o residència habitual de qualsevol dels sol·licitants.