En cas que el propietari vulgui vendre’s a un tercer l’habitatge arrendat, ha de comunicar-ho a l’arrendatari, fent-li saber el preu i la resta de condicions de la venda. L’arrendatari tindrà dret a adquirir l’habitatge amb preferència a aquest tercer per les mateixes condicions que el propietari li ha notificat.

Si l’habitatge s’acaba venent al tercer, l’arrendatari tindrà dret a continuar en l’arrendament del pis durant la durada legal mínima que resti, o durant tota la durada pactada amb el venedor si l’arrendatari hagués inscrit el seu dret al Registre de la Propietat o el comprador hagués conegut per una altra via l’existència de l’arrendament.