En el dret català, l’usdefruit universal concedit al cònjuge o convivent en parella estable supervivent en cas de mort sense testament de l’altre membre de la parella no s’extingeix encara que es contregui un nou matrimoni o es convisqui de manera estable amb una altra persona, de manera que tindrà una durada vitalícia sempre que no concorri alguna de les causes generals d’extinció de l’usdefruit (pèrdua de les coses usufructuades, consolidació, etc.).