L’article 26 de la LIS contempla uns supòsits en els que no es compensaran Bases Imposables negatives d’exercicis anteriors.

No es produirà la compensació de Bases Imposables negatives d’exercicis anteriors, quan es donin les següents circumstàncies:

 

 1. a) Quan la majoria del capital social o dels drets de participar en els resultats de l’entitat hagin estat adquirits per una persona o entitat o per un conjunt de persones o entitats vinculades, amb posterioritat a la conclusió del període impositiu al que correspon la base imposable negativa.

 

 1. b) Les persones o entitats a que se refereix el paràgraf anterior haguessin tingut una participació inferior al 25 per cent en el moment de la finalització del període impositiu al que correspon la base imposable negativa.

 

Poden presentar-se les següents possibilitats segons siguin les participacions en possessió en l’entitat que, a la finalització d’un període impositiu, hagi obtingut bases imposables negatives:

Abans conclusió període impositiu Després conclusió període impositiu Limitació compensació de bases negatives
Inferior 25% Inferior 25% No
Inferior 25% Superior 50%
Superior 25% Inferior 50% No
Superior 25% Superior 50% No

 

 1. c) L’entitat adquirida es troba en alguna de les següents circumstàncies:
  • No vingués realitzant activitat cap econòmica dins els 3 mesos anteriors a la adquisició (inactiva);
  • Desenvolupés una activitat econòmica en els 2 anys posteriors a la adquisició diferent o addicional a la realitzada amb anterioritat, que determinés, en sí mateixa, un import net de la xifra de negocis en aquells anys posteriors superior al 50% de l’import mig de la xifra de negocis de l’entitat corresponent als 2 anys anteriors.
  • Es tracti d’una entitat patrimonial.
  • L’Entitat hagi estat donada de baixa en l’índex d’entitats per no haver presentat la declaració per aquest impost corresponent a 3 períodes impositius consecutius.