Si. Encara que la Llei d’Expropiació Forçosa a l’article 49, estableix que el pagament del preu està exempt de tota classe de despeses, impostos i gravàmens de l’Estat, província o municipi, l’Administració entén que la Llei es refereix exclusivament als impostos que puguin gravar el pagament del justi preu, no essent extensible al guany patrimonial derivat de la transmissió dels elements expropiats. Per tant, al produir-se l’expropiació, hauré d’incloure en la meva declaració d’IRPF, el guany o pèrdua patrimonial, que és la diferència del valor d’adquisició i el valor de transmissió (el justi preu rebut) de la finca expropiada.