D’acord amb el que s’estableix a l’article 2.6 del RD 901/2020 en cas d’un grup d’empreses, aquestes poden elaborar un pla únic per a totes.

El pla d’igualtat del grup ha de tenir en compte l’activitat de cadascuna de les empreses que el componen i els convenis col·lectius que els són aplicables, i ha d’incloure informació dels diagnòstics de situació de cadascuna d’aquestes. Així mateix, ha de justificar la conveniència de disposar d’un únic pla per a diverses empreses d’un mateix grup.