Perquè l’arrendament d’immobles es consideri activitat econòmica es necessita que per l’ordenació de l’activitat s’utilitzi, almenys, una persona contractada amb contracte laboral i a jornada complerta.

No obstant, la doctrina i jurisprudència venen exigint que el volum d’activitat que es generi justifiqui raonablement la feina de la persona contractada, que haurà de ser de caire administratiu.

Des del passat 1 de gener de 2015, ja no és necessari disposar de local afecte a l’activitat.

Els requisits per la consideració d’activitat econòmica a efectes de l’IRPF no han d’esser necessàriament els mateixos a efectes d’altres tributs.