La resposta serà afirmativa en el cas que el treballador autònom tingui al seu càrrec treballadors per compte aliena i, per tant, es converteixi en empresari. S’ha de tenir en compte que:

  • Els treballadors autònoms han d’ajustar la seva actuació als deures de coordinació imposats per l’article 24 de la Llei 31/1995 i el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, participant en les mesures d’actuació coordinada i complint les instruccions del coordinador, o en el seu defecte, de la direcció facultativa. Són subjectes responsables de l’incompliment d’aquestes mesures de coordinació.
  • Els treballadors autònoms estan obligats a complir el Pla de Seguretat i Salut, però els contractistes i subcontractistes seran responsables de l’execució correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut en allò relatiu a les obligacions dels treballadors autònoms contractats per ells, conforme l’article 11.2 del Reial Decret 1627/1997.