Si, les diferències que s’obtenen entre l’adquisició i transmissió de les criptomonedes o bitcoins s’han de declarar a l’IRPF a l’apartat d’altres guanys i pèrdues patrimonials a integrar en la base imposable de l’estalvi. La seva tributació per a l’exercici fiscal 2020 és:

  • Un 19% si la base imposable està entre 0 i 6.000 euros.
  • Un 21% si la base imposable se situa entre 6.000 i 50.000 euros.
  • Un 23% si la base imposable és major de 50.000 euros.

Paral·lelament, en la mesura en què les criptomonedes o bitcoins es puguin considerar un bé o dret del què és titular el contribuent, queda subjecte a l’Impost sobre el Patrimoni. La seva valoració seria la de preu de mercat a la data de meritació de l’impost, 31 de desembre.