No. Si una factura reuneix tots els requisits exigits pel R.D. 1496/2003 poden deduirse les quotes suportades que figuren a la factura i tinguin la consideració de deduïbles, sense que el dret a deduïr es vegi perjudicat pel fet que a la factura hi apareguin, juntament amb operació de quotes deduïbles, altres quotes d’iva que no poden ser objecte de deducció.