Fins l’abril del 2022, un donatiu fet a una entitat sense ànim del lucre acollida a la llei 49/2002 estava subjecte a IVA, ja que aquest donatiu tenia el tractament d’un autoconsum de béns. A partir del mes d’abril, s’introdueixen modificacions en l’IVA que fan que el tipus a aplicar per aquests donatius sigui del 0 per cent i, en el cas de donatius de productes usats, es presumeixi que s’ha produït un deteriorament total d’aquests béns que fa que la base imposable de l’autoconsum derivat de la donació sigui zero.