Recentment s’ha publicat al DOGC el programa d’ajuts adreçat a autònoms i microempreses, per a contribuir a reprendre la seva activitat després del tancament forçós originat per la crisi de la COVID-19.

Concretament, aquests ajuts pretenen evitar que els beneficiaris es vegin obligats a reduir la seva plantilla mentre la demanda no es normalitza.

D’aquesta manera, els trets principals de l’ajut són:

  • Naturalesa: ajut a fons perdut.
  • Beneficiaris: microempreses i treballadors autònoms que ocupin fins a deu treballadors, constituïts legalment i amb establiment operatiu a Catalunya, que hagin vist suspesa la seva activitat arran de la declaració de l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
  • Concepte i quantia de l’ajut: costos laborals dels treballadors que formin part de la plantilla, fins a un màxim de 3, per un període de sis mesos des del reinici de l’activitat, i per un import equivalent al 50% del salari mínim interprofessional vigent.
  • Pagament: bestreta del 90% de l’ajut (sense cap cost ni aval), en el moment de la concessió. El 10% restant s’abonarà un cop justificada l’execució de l’actuació.
  • Compromisos: Manteniment del 100% de la plantilla que tenien en el moment en què es va declarar l’estat d’alarma, com a mínim, durant els 12 mesos següents a l’atorgament de l’ajut.
  • Compatibilitat: compatibles amb qualsevol altre ajut concedit amb la mateixa finalitat, que estigui finançat per altres administracions o ens públics o privats, sense que l’import del total d’ajuts concedits superi els costos laborals de cada treballador.
  • Sistema de concessió: concurrència no competitiva, fins a exhaurir fons (5 milions d’euros). El procediment de sol·licitud encara no està operatiu, però es recomana fer la sol·licitud al més aviat possible, per evitar quedar exclòs per exhauriment de fons.

Podeu consultar els detalls de l’ajut al següent enllaç:

https://www.cambrasabadell.org/media/documents/1793470%20AJUTS%20CONTRACTACIO%20I%20MOBILITAT.pdf