Avui s’ha publicat al DOGC la convocatòria de la subvenció a fons perdut per al manteniment d’ocupació a microempreses i autònoms afectats per el COVID-19, anunciada al mes de maig, i de la qual us vàrem informar a la nostra web, en els termes que ara tornem a reproduir.

Per tant, a partir d’avui mateix, i fins el proper 30 de setembre, es pot sol·licitar a través de l’apartat de tràmits de la  web de la Generalitat de Catalunya.

Aquests ajuts pretenen evitar que els beneficiaris es vegin obligats a reduir la seva plantilla mentre la demanda no es normalitza.

D’aquesta manera, els trets principals de l’ajut són:

  • Naturalesa: ajut a fons perdut.
  • Beneficiaris: microempreses i treballadors autònoms que ocupin fins a deu treballadors, constituïts legalment i amb establiment operatiu a Catalunya, que hagin vist suspesa la seva activitat arran de la declaració de l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
  • Concepte i quantia de l’ajut: costos laborals dels treballadors que formin part de la plantilla, fins a un màxim de 3, per un període de sis mesos des del reinici de l’activitat, i per un import equivalent al 50% del salari mínim interprofessional vigent.
  • Pagament: bestreta del 90% de l’ajut (sense cap cost ni aval), en el moment de la concessió. El 10% restant s’abonarà un cop justificada l’execució de l’actuació.
  • Compromisos: Manteniment del 100% de la plantilla que tenien en el moment en què es va declarar l’estat d’alarma, com a mínim, durant els 12 mesos següents a l’atorgament de l’ajut.
  • Compatibilitat: compatibles amb qualsevol altre ajut concedit amb la mateixa finalitat, que estigui finançat per altres administracions o ens públics o privats, sense que l’import del total d’ajuts concedits superi els costos laborals de cada treballador.
  • Sistema de concessió: concurrència no competitiva, fins a exhaurir fons (5 milions d’euros). El procediment de sol·licitud encara no està operatiu, però es recomana fer la sol·licitud al més aviat possible, per evitar quedar exclòs per exhauriment de fons.

 

Imprimir