Auditoria

|Auditoria

Adaptació del pla general comptable de les societats cotitzades a la legislació de la UE

29 novembre 2018|Auditoria|

El passat any 2017 l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) va començar la modificació del Pla General de Comptabilitat (PGC) i les Normes per a la formulació de comptes anuals consolidats (NFCAC) per arribar a l’adequada homogeneïtzació de la normativa comptable espanyola amb les normes internacionals.

Amortitzacions a aplicar el 2017 i el 2018

15 maig 2018|Auditoria|

Aquest 2017 no ens hem vist afectats per cap canvi a la normativa comptable, amb efectes sobre la dotació per amortitzacions, ni a la normativa tributària que afectin als límits i la seva deduïbilitat, però sí que farem un repàs als principals canvis ocorreguts al 2015 i 2016. A continuació fem un petit recordatori dels punts més significatius a tenir en compte alhora d’aplicar l’amortització dels béns de l’actiu.  

Nou model d’informe d’auditoria

29 gener 2018|Auditoria|

La situació econòmica actual ha provocat la necessitat d’un canvi d’enfocament dels Informes d’Auditoria i de nous requeriments internacionals respecte els mateixos.

Nova Norma comptable NIIF 16 sobre Arrendaments

27 desembre 2016|Auditoria|

La norma que entrarà en vigor a partir de l'1 de gener de 2019, elimina la classificació dels arrendaments com a arrendaments operatius o arrendaments financers per un llogater.

Load More Posts